• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0888 065 970
    • Условия за ползване

     Общите условия за ползване уреждат условията и начина за закупуване на стоки през електронния магазин www.led-zona.bg и са съобразени с насоките на Комисията за защита на потребителите и Българската УЕБ Асоциация, като на тази страница е предоставена необходимата информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите.

     I. ПРЕДМЕТ


     Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Сфера Лайт ООД, като собственик на електронния магазин и изпълнител на поръчките, наричано по-долу за  краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.led-zona.bg. Под стоки се разбират продуктите предлагани в електронния магазин. Настоящите условия представляват договор за покупко-продажба между Сфера Лайт ООД и всяко физическо или юридическо лице, извършило заявка за покупка на стоки чрез електронния магазин и получило потвърждение на заявката чрез e-mail съобщение, телефонно обаждане или по друг подходящ начин. Всички стоки, продавани в електронния магазин, са със законова гаранция, валидна за лица, имащи качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).


     Администраторите на www.led-zona.bg имат право при неспазване на настоящите условия за ползване на онлайн магазина, както и при нарушаване на етиката, да ограничат незабавно и без предупреждение достъпа на нарушителите. Абсолютно недопустимо е използването на нецензурни или вулгарни изрази, всякакви обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, призиви за расова дискриминация или насилие, спам, порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права.

      

     II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА


     Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
     1. Наименование на Доставчика: Сфера Лайт ООД.
     2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Каменно цвете" № 5, ет. 1, ап. 1.
     3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. Опълченска 21
     4. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. "Опълченска" № 21, Email: sales@led-zona.bg, тел: +359 896 521 831.
     5. Вписване в публични регистри: ЕИК 203470391.
     6. Надзорни органи:

     (1) Комисия за защита на личните данни
     Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40.
     Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg. Уеб сайт: www.cpdp.bg

     (2) Комисия за защита на потребителите
     Адрес: гр. София, пл."Славейков" № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24, факс: (02) 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22. Уеб сайт: www.kzp.bg

     7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG203470391.
     8. Доставчикът е страна по Етичния кодекс на Българска УЕБ Асоциация, достъпен на адрес http://bwa.bg/wp-content/uploads/2013/03/BWA-Ethic-New2.pdf.

     III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.led-zona.bg


     Чл. 3. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН e достъпен на адрес www.led-zona.bg в Интернет, чрез който Ползвателите имат възможност:
     1. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
     2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.led-zona.bg, достъпна в Интернет;
     3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.led-zona.bg;
     4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.led-zona.bg начини за разплащане.
     5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.led-zona.bg;
     6. Да извършат регистрация и създаване на профил за използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация относно обработката на поръчките си, както и историята на предишни поръчки;
     7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.led-zona.bg в Интернет;

     Чл.  4. Доставчикът доставя  стоките  и гарантира правата  на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

     Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.led-zona.bg чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.led-zona.bg или друго средство за комуникация от разстояние.
     (2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
     (3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на  www.led-zona.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.led-zona.bg в Интернет.
     (4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
     (5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

     Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
      

     IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.led-zona.bg за покупки на стоки


     Чл. 7. (1) За да се направи поръчка в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН е необходима регистрация и одобрение на настоящите Общи условия.

     (2) За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва доброволно да предостави свои данни (име, фамилия/ търговска фирма, адрес, пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/ Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др. при подаване на поръчка. Предоставената информация се съхранява само и единствено с цел да се улеснят последващи поръчки.
     (3) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
     (4) След валидна регистрация, в т.ч. и поставянето на отметка пред "съгласен съм с условията за ползване" Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
     (5) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.
     (6) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

     Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес" по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
     (2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
     (3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
     (4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
     (5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

      

     V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

      

     Чл. 9. (1) За сключване на договор за покупко-продажба на предлаганите стоки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, Ползвателите използват интерфейса на Доставчика.
     (2) Договорът се сключва на български език.
     (3) Договорът между Доставчика и Ползвателя се сключва съгласно настоящите Общи условия, достъпни на адрес www.led-zona.bg.
     (4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при поръчката.
     (5) За избягване на съмнение относно верността на данните Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
     (6) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен след одобрението на поръчката.
     (7) За сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни или други подходящи средства.
     (8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
     (9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

     Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
     (1) Регистрация чрез предоставяне на необходимите данни за осъществяване на поръчка, в т.ч. и изрично одобрение на настоящите общи условия;

     (2) Влизане в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.led-zona.bg;
     (3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.led-zona.bg и добавянето им към списък със стоки за покупка;
     (4) Предоставяне на необходимите данни за продажба и доставка;
     (5) Избор на способ и момент за плащане на цената;
     (6) Потвърждение на поръчката от Ползвателя и Доставчика.


     VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


     Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.led-zona.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

     Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.led-zona.bg.
     (2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.led-zona.bg.
     (3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в следните моменти преди сключване на договора:
     - В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.led-zona.bg;
     - При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
     (4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
     (5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на www.led-zona.bg преди сключването на договора за покупко-продажба. Въпреки, че цените и наличностите се обновяват непрекъснато, Ползвателите трябва да се свържат с нас за възможно най-актуална информация преди да заплатят по банков път.
     (6) Доставчикът посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.led-zona.bg.

     (7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

     Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
     (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

     Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
     (2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
     - за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
     - за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; Предаването и приемането на този вид стоки се извършва със специален приемо-предавателен протокол.
     - за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;
     - за доставка на аудио и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
     - за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
     (3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
     (4) В случай, че потребителят желае да упражни правото си на отказ по ал. 1, то условията за връщане на стока и необходимите стъпки са описани на страницата Връщане на стока
     (5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки сключен от разстояние, разходите по връщането на стоките са за сметка на Потребителя.
     (6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

     Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Потребителя чрез сайта на Доставчика www.led-zona.bg, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
     (2) В случай че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика www.led-zona.bg.
     (3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
     (4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на Потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява Потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
     (5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки сключен от разстояние, разходите по връщането на стоките са за сметка на Потребителя.

     Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на Потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
     (2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
     (3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на Потребителя - страна по договора.


     VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ


     Чл. 17. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
     (2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.
      
     Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

     VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


     Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
     (2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на поръчката или регистрацията.
     (3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.  

     Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
     (2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли".

      

     IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


     Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.led-zona.bg.
     (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
     Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.led-zona.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.


     X. ПРЕКРАТЯВАНЕ 


     Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

     -при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
     -по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
     -едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
     -при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
     -при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
     -в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на www.led-zona.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
     -в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.


     XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

      

     Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
     Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
     Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
     Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.led-zona.bg на 09.10.2015 г.

   • Newsletter